OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Lingea s.r.o.
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu (e-shopu) umiesteného na internetovej adrese www.lingea.sk

Sídlo spoločnosti: Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
IČO: 35808659
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 23745/B

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti Lingea s.r.o. (ďalej len „predajca“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predajcom a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.lingea.sk a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predajcu umiestenej na uvedenej adrese a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Kupujúci si môže objednávať tovar anonymne priamo z webového rozhrania obchodu alebo ako registrovaný používateľ s používateľským účtom.

2.2. Založením účtu získa kupujúci rad výhod. Ušetrí čas so zadávaním údajov pri opakovaných nákupoch a má prístup k histórii objednávok. Získava navyše zľavu vo výške 15 % z ceny každej ďalšej objednávky.

2.3. Používateľské meno k účtu dostane kupujúci pridelené v rámci registrácie. Heslo si volí sám a je možné ho v budúcnosti ľubovoľne meniť. Pri registrácii musí kupujúci zadať funkčnú e-mailovú adresu, na ktorú dostane správu s aktivačným odkazom. Kliknutím na aktivačný odkaz aktivuje kupujúci svoj účet.

2.4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa prístupu do jeho používateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predajca nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.5. Pri registrácii a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje v používateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať, ak v nich nastane nejaká zmena.

2.6. Predajca môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci nevyužíva svoj používateľský účet dlhšie než 2 roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predajcu.

 

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY, CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informatívny zoznam tovaru, ktorý ponúka predajca na predaj, a to vrátane uvedenia cien. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Zoznam a ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predajcu uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Všetky ponuky predaja tovaru umiestené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predajca nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o týchto nákladoch však platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

3.5. Pred zaslaním objednávky predajcovi má kupujúci možnosť skontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke považuje predajca za správne. Po prijatí objednávky potvrdí predajca kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke.

3.6. Zmluvný vzťah medzi predajcom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré predajca pošle na elektronickú adresu kupujúceho.

3.7. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu objednávky.

3.8. Ak kupujúci pri objednaní tovaru zvolí platbu vopred na účet predajcu (bankový prevod), zaväzuje sa uhradiť celkovú cenu objednávky do 14 dní od jej akceptácie. Ak predajca nedostane v tejto lehote úhradu na svoj účet, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predajca nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.10. Predajca je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady za internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám v bežnej sadzbe.

 

4.  CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy (ďalej kúpna cena) môže kupujúci uhradiť predajcovi nasledujúcimi spôsobmi:

4.2. V prípade platby v hotovosti či platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri osobnom odbere objednaného tovaru na výdajnom mieste e-shopu LINGEA ju možno uhradiť len v hotovosti či kartou. V tomto prípade sa neúčtuje žiadny manipulačný poplatok ani balné.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Predajca je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predajcu.

4.4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.5. Ak je to v obchodnom styku zvyčajné alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predajca v súvislosti s platbami vykonanými na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predajca je platcom dane z pridanej hodnoty. Ak nie je dohodnuté inak, vystaví predajca kupujúcemu daňový doklad – faktúru po uhradení ceny tovaru. Daňový doklad pošle spolu s tovarom na adresu kupujúceho, prípadne na jeho elektronickú adresu.

 

5. PODMIENKY DODANIA

5.1. Objednávka tovaru dostupného na sklade vykonaná do 11. hodiny pracovného dňa bude spravidla pripravená na osobný odber nasledujúci pracovný deň. Pripravenie objednávky na osobný odber predajca kupujúcemu dohodnutým spôsobom oznámi.

5.2. V prípade platby na dobierku bude zásielka odoslaná do päť (5) pracovných dní od doručenia objednávky.

5.3. V prípade platby vopred bankovým prevodom je kupujúcemu vystavená a zaslaná proforma faktúra do dvoch (2) pracovných dní od akceptácie objednávky. Zásielka sa potom odošle spolu s daňovým dokladom (faktúrou) do desať (10) pracovných dní od prijatia zodpovedajúcej sumy na účet predajcu. 

5.4. Tovar bude následne doručený vo zvyčajných dodacích termínoch dopravcu (Slovenská pošta). Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom na sprievodnom doklade dopravcu. Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

6.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku počítačových programov (elektronických slovníkov), ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal.

6.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 6.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predajcovi preukázateľne doručené do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predajcu či na adresu elektronickej pošty predajcu info@lingea.sk.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predajcovi vrátený do 5 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predajcovi vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

6.4. V lehote desať (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 6.3 obchodných podmienok je predajca oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či nie je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok vráti predajca kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desať (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 6.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predajca je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar, ktorý vrátil, bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predajcovi voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predajca oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Predajca má právo odstúpiť od zmluvy (t. j. zrušiť objednávku alebo jej časť) do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. K odstúpeniu od zmluvy zvyčajne pristupuje len za výnimočných okolností, akými je hlavne skutočnosť, že tovar je nedostupný.

6.8. V prípade, že nastane táto situácia, bude predajca kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, a to v lehote 15 pracovných dní.

 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Ak nie je v kúpnej zmluve určené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predajca. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Predajca je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar. Ak si kupujúci neprevezme tovar do siedmich (7) dní od dodania, predajca je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 4 eurá (slovami: štyri eurá) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho treba tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto neodkladne oznámiť prepravcovi. Ak si kupujúci všimne porušený obal, čo môže svedčiť o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu zásielky sa nemôže brať zreteľ.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predajcu.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predajcu za nedostatky, vrátane záručnej zodpovednosti predajcu, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 619 ods.1 Občianskeho zákonníka).

8.2. Na tovar nakúpený v e-shope LINGEA sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej bežným používaním, poškodenia vzniknuté neodborným používaním alebo spôsobené mechanickým poškodením či používaním na iný účel, než na aký je vec zvyčajne používaná.

8.3. Predajca zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez nedostatkov. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou charakterizované predajcom či výrobcom, alebo na základe nimi uvádzanej reklamy očakávané a zodpovedá účelu, ktorý predajca na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec zvyčajne používa.

8.4. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predajca bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo primeranou zľavou z ceny veci alebo odstúpením od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8.5. Predajca zodpovedá za nedostatky, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej lehote 24 mesiacov (záruka).

8.6. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predajcu za nedostatky, vrátane záručnej zodpovednosti predajcu, uplatňuje kupujúci u predajcu písomne či osobne na adrese jeho prevádzky Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava alebo e-mailom na adrese info@lingea.sk.

8.7. Pri osobnom vyzdvihnutí objednaného tovaru na výdajnom mieste e-shopu LINGEA je kupujúci povinný predajcovi ihneď oznámiť prípadné mechanické nedostatky. Kupujúci má v tomto prípade právo neprevziať poškodený tovar. Ak je to možné, takto podaná reklamácia bude riešená obratom výmenou tovaru za nový kus.

8.8. Predajca rozhodne o reklamácii spravidla do 5 pracovných dní a e-mailom alebo telefonicky informuje kupujúceho. Ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak, prebehne vybavenie reklamácie bez zbytočných prieťahov, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia prevzatia oznámenia reklamácie predajcom. Bližšie informácie o priebehu reklamácie získa kupujúci na e-mailovej adrese info@lingea.sk.

8.9. Predajca je povinný vydať písomné potvrdenie o tom, kto a kedy uplatnil právo na reklamáciu, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje. Predajca je ďalej povinný vydať potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnené zamietnutia reklamácie.

8.10. Dôvodom na uplatnenie reklamácie sú najmä: chybný tovar (pri knihách chýbajúce listy, uvoľnená väzba, chybné orezanie ap.) alebo zámena objednaného tovaru.

8.11. Tovar, na ktorý sa uznaná reklamácia vzťahuje, musí kupujúci dodať spolu s kópiou nadobúdacieho daňového dokladu na výdajné miesto e-shopu LINGEA, ktoré sa nachádza na adrese: Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava.

8.12. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v prípade osobného doručenia do výdajného miesta e-shopu LINGEA v hotovosti. V ostatných prípadoch bude kúpna cena tovaru uhradená na bankový účet kupujúceho, ktorý kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy, príp. v samostatnom písomnom oznámení. Kúpna cena bude vrátená do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8.13. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, musí predajcovi vydať všetko, čo mu bolo na základe kúpnej zmluvy od predajcu dodané. Ak to nie je možné (napr. tovar bol zničený alebo stratený), musí kupujúci poskytnúť predajcovi peňažnú náhradu zodpovedajúcu hodnote toho, čo kupujúci predajcovi nevrátil. Ak je vrátený tovar poškodený čiastočne, môže predajca uplatniť u kupujúceho právo na náhradu škody. Nárok na peňažnú náhradu škody je predajca oprávnený započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.14. Od kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predajca navyše odpočítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

8.15. Tovar je kupujúcemu doručovaný prostredníctvom externých dopravcov (Slovenská pošta). Pri preberaní zásielky treba vždy priamo pred dopravcom skontrolovať, či nebola pri preprave poškodená. V prípade, že je obal akokoľvek zjavne mechanicky poškodený (pokrčený, roztrhaný, rozmočený ap.), či zjavne došlo k strate časti obsahu zásielky, treba tieto skutočnosti reklamovať u dopravcu. O rozsahu poškodenia, príp. čiastočnej strate obsahu zásielky, je dopravca povinný ihneď spísať protokol o škode.

8.16. V prípade akýchkoľvek problémov s dopravcom treba kontaktovať predajcu na adrese info@lingea.sk. V podobných prípadoch treba vždy uviesť číslo objednávky, opísať problém a uviesť kontakt na kupujúceho.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie webového rozhrania obchodu. Kupujúci berie na vedomie, že predajca nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

 

10.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNAMOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so zpracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajo, známych ako GDPR.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa dodania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predajcom, a to na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznamov. Osobné údaje budú spracované na neurčitý čas.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke realizovanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo.

10.5. Okrem osôb dopravujúcich tovar neposkytne predajca osobné údaje kupujúceho tretím osobám bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

10.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predajcovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predajcu.

10.7. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predajca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môže požiadať predajcu o vysvetlenie alebo požadovať, aby predajca odstránil takto vzniknutý stav. Môže ísť hlavne o vykonanie opravy, doplnenia alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predajca bez meškania odstráni chybný stav. Ak predajca žiadosti nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.8. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predajca je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predajca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu.

10.9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačného newslettera a obchodných oznamov súvisiacich s jeho tovarom na elektronickú adresu kupujúceho. Zo zasielania informačného newslettera a obchodných oznamov sa môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného oznamu. Takéto odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania predajcovi.

 

11.  DORUČENIE

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

11.2. Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, (prípadne tiež odoprením prevzatia zásielky)
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desať (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Predajca je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predajcu nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.2. Kontaktné údaje predajcu:
adresa na doručovanie: Lingea s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
adresa elektronickej pošty: info@lingea.sk
telefón: +421 2 5292 0579

12.3. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.3.2019. Aktuálne zmeny týchto podmienok sú k dispozícii na http://www.lingea.sk/obchodne-podmienky.html. Kupujúci je viazaný znením podmienok platným ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

12.4. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami platnými pre e-shop LINGEA zoznámil a bez výhrady s nimi súhlasí.

12.5. Ak nestanovia tieto obchodné podmienky inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy podľa platných právnych predpisov SR, najmä občianskym zákonníkom (zák. č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Z. z.).

12.6. Vzťah medzi predajcom a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka, sa riadi obchodným zákonníkom (zák. č. 513/1991 Zb.), ak nestanovujú tieto obchodné podmienky inak. Spotrebiteľom nie je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či služby za účelom svojej podnikateľskej činnosti s týmito výrobkami alebo službami. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahujú tie ustanovenia obchodných podmienok, ktoré sú prejavom ochrany spotrebiteľa v právnych normách.

12.7. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

V Bratislave dňa 01.03. 2019